گیربکس  اکسترودر

COM_RTG_PRODUCT_NAME : گیربکس اکسترودر

COM_RTG_PRODUCT_CODE : IRAE

COM_RTG_PRODUCT_CATEGORIES : گیربکس Imak

COM_RTG_PRODUCT_HINT : 8946