نمایندگی معتبرترین کمپانی های ترکیه

و الوند پمپ
الوند پمپ
گیربکس های حلزونی
روغن داغ Standart
گیربکس Imak
پمپ Kupar
روغن داغ Norm


بازرگانی پورقربان نمایندگی معتبرترین کمپانی های ترکیه : الکتروگیربکس ایماک، پمپ روغن داغ استاندارت و نورم، پمپ کوپار، الوند پمپ، کاردان گیربکس اصفهان و گیربکس حلزونی